Giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống

Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh tập trung phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Ngày 19/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng an ninh nhân dân, tại trụ sở Bộ Công an.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là công tác xây dựng lực lượng an ninh nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt, vận dụng đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định.

Toàn bộ hoạt động của lực lượng an ninh tập trung phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà lực lượng an ninh nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương, vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư lưu ý, lực lượng an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên giáo, báo chí tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền-giáo dục tinh thần cảnh giác, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là vấn đề chiến tranh thông tin mạng, tội phạm công nghệ cao...

Lực lượng an ninh nhân dân cũng cần làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh; thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh trong tôn giáo, dân tộc...

Lực lượng an ninh nhân dân phải thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức khoa học kỹ thuật, gắn chặt công tác xây dựng lực lượng với công tác củng cố, xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của từng cá nhân….


Theo Vietnam+
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 Bình luận

Comment sẽ bị xóa nếu:
-Sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Có chèn link quảng cáo hoặc spam.

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 - 2012 Báo Lề Trái
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top