Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ra Cáo Bạch từ nhiệm khỏi Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

PARIS, ngày 1.9.2013 (PTTPGQT) - Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Cáo Bạch mà Ngài gửi tới toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước về quyết định Ngài rút lui và từ nhiệm chức vụ Tăng Thống vì những lý do đạo đức trong nội bộ Hội đồng Lưỡng Viện đối với Hòa thượng Chánh Lạc.

Sau đây là toàn văn bức Cáo Bạch của Đức Tăng Thống mà chúng tôi scan lại trước khi gửi đi, dù gặp khó khăn và chuyển tải khá nặng qua Email. Tuy nhiên để trung thành với nội dung Cáo Bạch cũng như giữ đúng chữ ký của Ngài cùng ấn dấu của Viện Tăng Thống cho một văn kiện trọng yếu hôm nay :

CÁO BẠCH
của Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Kính gởi :

- Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện

- Chư Tăng Ni cùng Đồng Bào Phật Tử trong và ngoài nước.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Quí Liệt Vị

- Xét rằng trong Pháp Nạn 1963, hằng trăm Tăng Ni và Phật Tử đã hy sinh thân mạng, vị Pháp thiêu thân, để bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc, xương máu đó đã làm nền tảng hình thành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế tục truyền thống Hai nghìn năm qua của Chư Lịch Đại Tổ Sư mà chúng ta phải tôn quý và bảo vệ.

- Xét rằng sau năm 1975, Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị tước đoạt pháp lý, bị khủng bố và tiêu diệt, cho nên Tăng Ni và Phật Tử vẫn tiếp tục hy sinh để bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc, bảo vệ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mở đầu là cuộc tự thiêu tập thể của 12 Tăng Ni thuộc Thiền Viện Dược Sư ở Cần Thơ, và cuối cùng là Huynh Trưởng Hạnh Minh Hồ Tấn Anh tại Quảng Nam Đà Nẵng đã tự thiêu thể hiện tinh thần cao cả và bất khuất nêu trên.

- Xét rằng, chúng ta không thể quay lưng với sự hy hiến của hơn 32 Chư Thánh Tử Đạo cùng Chư Tăng Ni và Phật tử từ trước và sau năm 1975, cho nên Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã chấp nhận tù tội, lưu đày, quản chế cho đến lúc viên tịch để bảo vệ mạng mạch của Giáo Hội, đòi hỏi Nhà nước Cộng Sản phải trả lại pháp lý của Giáo Hội và phải thực hiện quyền tự do, dân chủ cho 90 triệu người dân Việt.

- Xét rằng, Ngài đã về cõi Phật trong lúc hạnh nguyện chưa thành, cho nên Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện đã suy cử tôi vào chức vị Đệ Ngũ Tăng Thống để tiếp tục sứ mệnh của Ngài.

- Xét rằng, trước tình trạng vô cùng khó khăn hiện tại, tôi chủ trương “ quí hồ tinh bất quí hồ đa ” để thanh tịnh chư Tăng, trang nghiêm Giáo Hội, tạo sức mạnh tinh thần để góp phần vào việc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn. Vì sự thanh tịnh Chư Tăng và trang nghiêm Giáo Hội nên Hội Đồng Lưỡng Viện đã Tu Chính Hiến Chương GHPGVNTN ngày 12 tháng 11 năm 2011 để Chư Tăng và Phật Tử y cứ phụng hành.

Nhưng trong giai đoạn vừa qua Viện Tăng Thống đã nhận được nhiều Thỉnh Nguyện Thư, Tâm Thư, Trình Thư, của Tăng Ni và Phật Tử hải ngoại liên tục tố cáo Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo vi phạm trọng giới Dâm và Vọng với những bằng chứng cụ thể, minh bạch không thể chối cãi.

- Xét rằng, ở Điều 5 Chương II của Qui Chế Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Văn Phòng Viện Tăng Thống qui định thẩm quyền “ y luật xử trị ” do Tăng Bộ đệ trình, nên Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự đã 3 lần dâng Thỉnh Nguyện Thư ký ngày 9 tháng 8 năm 2013 đề đạt cho Hòa Thượng Chánh Lạc nghỉ việc để cho Chư Tăng được thanh tịnh và Giáo Hội được trang nghiêm và tôi đã chấp thuận ra Quyết Định đình chỉ mọi sinh hoạt cùng mọi chức vụ trong Giáo hội của Hòa Thượng Chánh Lạc. Đây không phải là vấn đề thay đổi, bổ sung hay hoán chuyển nhân sự Văn phòng II Viện Hóa Đạo, hay chuyện tranh chấp cá nhân, mà là «y luật xử trị» một vị tăng phạm trọng giới theo giáo luật Phật chế.

Kính thưa Liệt Quí Vị

Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm Quí Tỵ tức ngày 28 tháng 8 năm 2013, Hòa Thượng Thích Viên Định Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống đã đến Thanh Minh Thiền Viện gặp tôi để giải quyết việc Hòa Thượng Thích Chánh Lạc.

- Xét rằng, trong cuộc họp nầy, tôi đã giải thích những hành động của Hòa Thượng Chánh Lạc như một khối ung nhọt làm tổn hại đến danh dự của Giáo Hội, tổn hại đến niềm tin của Chư Tăng Ni, Phật Tử, cần phải dứt bỏ. Thế nhưng cả hai vị Hòa Thượng đều nhất quyết lưu giữ Hòa Thượng Chánh Lạc, không những giữ lại mà còn cung thỉnh vào ngôi vị Cố Vấn Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.

- Xét rằng, cùng lúc nầy, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký VPII Viện Hóa Đạo đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ đã báo cáo với tôi là Hòa Thượng đã thỉnh ý Chư Tăng cả năm Châu Lục và tất cả đã đồng tình lưu giữ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và cung thỉnh Hòa Thượng Chánh Lạc lên ngôi vị Cố Vấn VPII Viện Hóa Đạo.

- Xét rằng, trên cương vị Tăng Thống tôi không thể phản bội truyền thống đạo đức và tâm linh của Giáo Hội, phản bội lại các Thánh Tử Đạo và Chư vị Tiền Bối Hữu Công đã nằm xuống để Giáo Hội được sống còn đến ngày hôm nay. Hơn nữa tôi không thể chấp nhận những việc làm trái với Hiến Chương của Giáo Hội để bảo vệ một vị Tăng phạm giới.Bởi vậy nay tôi quyết định :

- Kể từ nay tôi xin lui về tịnh tu để trưởng dưỡng thân tâm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, Đạo Pháp trường tồn và lãnh thổ toàn vẹn. Đồng thời tiếp tục những công trình dang dở nhằm để lại cho hậu thế tu học và nghiên cứu.

- Kể từ khi ban hành Cáo Bạch nầy tôi không còn chịu trách nhiệm bất cứ việc gì của Giáo Hội cũng như không liên hệ gì đến sinh hoạt của Giáo Hội nữa. Quí vị không tuân hành việc tôi xử lý để trang nghiêm Giáo hội, thì kể từ nay Quí vị phải chịu trách nhiệm về vận mệnh của Giáo Hội.

- Lời cuối, tôi xin thành kính tri ân các Tổ chức, Đoàn thể, người Việt hay quốc tế, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và Đồng bào Phật Tử trong cũng như ngoài nước bao năm qua đã hậu thuẫn và sát cánh cùng tôi trong công cuộc Giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn, lấy việc thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đa nguyên Việt Nam làm cơ bản, và nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lăng vào biển, đảo, lãnh thổ Việt Nam của ngoại nhân.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT


Thanh Minh Thiền Viện,

Saigon ngày 30 tháng 8 năm 2013

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 Bình luận

Comment sẽ bị xóa nếu:
-Sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Có chèn link quảng cáo hoặc spam.

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 - 2012 Báo Lề Trái
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top